Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

Cardiff Youth Service/Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd

Image representing the resource page: Cardiff Youth Service logo_bilingual

Working with young people to develop interesting, challenging and creative opportunities and experiences.

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message 

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd yn gweithio gyda phobl ifanc i greu cyfleoedd a phrofiadau diddorol, heriol a chreadigol. Rydym yn helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial unigryw trwy ein Rhaglen Ymyrraeth Gynnar ac Atal (EIP) a'r Cynnig Ieuenctid.

Ymyrraeth Gynnar ac Atal (EIP)

Caiff y prosiect Mentoriaid Ieuenctid Ymyrraeth Gynnar ac Atal ei gyflenwi gan Wasanaeth Ieuenctid Caerdydd ym mhob un o’r ysgol uwchradd a’r cymunedau daearyddol cyfagos. Nod a diben y prosiect yw lleihau’r nifer o bobl ifanc sydd eisoes, neu y pennir eu bod mewn perygl o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, a’u helpu i ail-ymgysylltu.

Mae’r prosiect yn tynnu ar gyllid o amrywiol botiau i gynorthwyo gweithwyr ar draws ardal Caerdydd, yn arbennig tîm o Fentoriaid Ieuenctid. Rôl y Mentoriaid yw nodi’r hyn a allai fod yn rhwystrau i ymgysylltu, datblygu cynllun gweithredu i fodloni anghenion y person ifanc, yna ei gefnogi i allu cwblhau’r camau gweithredu. Gall y Mentoriaid Ieuenctid sicrhau bod pobl ifanc yn cael perthynas gadarnhaol, yr amser a’r sylw penodol maen nhw’n eu haeddu.

Cynnig Ieuenctid - Canolfannau Ieuenctid

Mae nifer o Ganolfannau Ieuenctid yng Nghaerdydd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i bobl ifanc. 

  • Pafiliwn Butetown
  • Canolfan Ieuenctid Eastmoors
  • Canolfan Ieuenctid Llanedern
  • Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelái
  • Canolfan Ieuenctid Llaneirwg 

_____________________________________________________________________________ 
 

Cardiff Youth Service works with young people to develop interesting, challenging and creative opportunities and experiences. We help young people fulfil their unique potential via our Early Intervention and Prevention (EIP) programme and Youth Offer.

Early Intervention and Prevention (EIP)

The Early Intervention and Prevention Youth Mentor project is delivered by Cardiff Youth Service to all secondary schools and surrounding geographical communities. The project supports young people who are identified as, or at risk of becoming, not engaged in education, employment or training (NEET). It aims to reduce the number of young people who are at risk, or are NEET, and it helps them re-engage. 

The project draws on a range of funding to support workers throughout the Cardiff area, in particular a team of youth mentors. The mentor’s role is to identify barriers to engagement, develop an action plan to meet the needs of the young person, then to support them to be able to complete the actions.  The youth mentors can provide the young people with a positive relationship, time, and the dedicated attention they deserve.

Youth Offer - Youth Centres 

There are a number of Youth Centres in Cardiff providing young people with a wide range of activities. 

  • Butetown Pavilion
  • Eastmoors Youth Centre
  • Llanedeyrn Youth Centre
  • North Ely Youth Centre
  • St Mellons Youth Centre
Header icon

Events - Digwyddiadau

Download and print our event posters to share with your school and local community // Dadlwythwch ac argraffwch ein posteri digwyddiadau i'w rhannu รข'ch ysgol a'ch cymuned leol.
Loading gif
Header icon
Mewngofnodwch i weld yr adnoddau perthnasol/Please log in to view applicable resources
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif