Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

Commercial Waste Services/Gwasanaethau Gwastraff Masnachol

Image representing the resource page: Commercial Waste Cardiff

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message

Gyda thros 40 mlynedd o brofiad o wasanaethu busnesau ac ysgolion lleol yng Nghaerdydd, mae gwasanaeth casglu gwastraff tîm Gwastraff Masnachol Cyngor Caerdydd yn broffesiynol, yn ddibynadwy ac o safon.

Gallwn gynnig casgliadau gwastraff mewn ystod o gynwysyddion gwastraff cyffredinol, ailgylchu cymysg, cardfwrdd, gwydr a gwastraff bwyd. Gallwn hefyd gynorthwyo â symud pethau mwy drwy gasgliadau gwastraff swmpus, a helpu wrth glirio ddiwedd y tymor â’n sgipiau symudol.

Rydym yn deall ac yn gwerthfawrogi y pwysau economaidd sy’n wynebu ysgolion felly cynigiwn gyfraddau is i ysgolion pan fyddwch yn gofyn am yr ystod lawn o wasanaethau casglu gwastraff.

Gall ein cytundebau hwyluso casgliadau yn ystod y tymor yn unig neu gydol y flwyddyn yn dibynnu ar eich gofynion, gyda mwy o gasgliadau ar gael ar fyr rybudd.

Mae rhagor o gyngor hefyd ar gael i unrhyw ysgolion sydd am wella eu prosesau rheoli gwastraff a gwella cyfraddau ailgylchu.

Mae rhagor o wybodaeth am bob un o’n gwasanaethau yn:www.gwastraffmasnacholcaerdydd.co.uk

Neu gallwch e-bostio gwasanaethau.c@caerdydd.gov.uk

_____________________________________________________________________________  


With over 40 years’ experience of servicing local business and schools in Cardiff, you can expect a professional, reliable and high quality waste collection service from Cardiff Council’s Commercial Waste team.

We can offer waste collections in a range of receptacles for general waste, mixed recycling, cardboard, glass and food waste. We can also assist with removing larger objects with our bulky waste collections, and facilitate end of term clearances with our lugged skips.

We appreciate and understand the economic pressure that schools face so we offer reduced rates just for schools when you request the full range of waste collection services.

Our agreements can facilitate collections for term time only, or for the full year depending on your requirements, with additional collections available at short notice.

Free advice is also available for any schools looking to improve their waste management and increase their recycling rates.

For further information on all of our services, please visit our website: www.cardiffcommercialwaste.co.uk

Alternatively you can contact us at c.services@cardiff.gov.uk  

   
Header icon

Further Support / Cymorth Pellach

Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif