Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

ARC Security & Alarm Monitoring Services/Gwasanaethau Diogelwch a Monitro Larymau

Image representing the resource page: ARC-Logo

Gwasanaethau diogelwch a monitro larymau - Cynnal ffyrdd o fyw, cadw llefydd/Security & alarm monitoring services - Preserving lifestyles, preserving places

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message 

Mae uned Gwasanaethau 24/7 Cyngor Caerdydd yn gartref i Ganolfan Derbyn Larymau (CDL) Categori 1, a achredwyd i safon ISO 9001 ac sydd yn cynnig ystod gynhwysfawr o wasanaethau Diogelwch ac ymateb ar gyfer holl eiddo Cyngor Caerdydd gan gynnwys:    

             
 • Cadw allweddi  
 • Monitro larymau tân, tresmaswyr ac amgylcheddol  
 • Monitro larymau personol (gweithio unigol) 
 • Monitro lifftiau 
 • Rheoli mynediad 
 • Monitro Teledu Cylch Cyfyng 
 • Gwasanaeth diogelwch symudol  

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi datblygu Canolfan Dderbyn Larymau Categori 1 (ARC) y mae’r tîm gwasanaeth 24/4 sy’n rheoli Teleofal Caerdydd, Gwasanaethau Porthor Tai a Warden Ardal a’r gwasanaethau Diogelwch ac Ymateb.

Mae’r system Teledu Cylch Cyfyng yn cynnwys monitro ardaloedd cymunedol o bellter, o ystafell reoli ganolog gan dîm cymwys. Mae staff yno 24 awr y dydd / 7 diwrnod yr wythnos. Caiff y camerâu eu rheoli a’u monitro mewn amser real, sy’n galluogi ymateb yn briodol i unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Caiff unrhyw ddeunydd camera ei recordio fel sy’n briodol a bydd ar gael fel tystiolaeth yn unol â rheoliadau safonau cenedlaethol.

Mae camerâu teledu cylch cyfyng wedi dod yn ffordd bwysig o atal troseddau a chynnal diogelwch. Mae’r camerâu yn cydgasglu lluniau sy’n trosglwyddo i ddyfais recordio’r sgrin.  Mae’r deunydd hwn ar gael i’w gwylio, ail-wylio a/neu storio.

Drwy storio lluniau, mae dadansoddi ar ôl y digwyddiad yn ddefnyddiol nid yn unig ar gyfer ymchwiliadau wrth orfodi’r gyfraith, ond hefyd ar gyfer cynnal cadernid cytundebau tenantiaeth ar ran y Cyngor.

Amcan y ganolfan derbyn larymau yw creu amgylchedd mwy diogel a brafiach ar gyfer holl breswylwyr y 9 adeilad fflatiau uchel a Litchfield Court heb aberthu eu hawl cynhenid i breifatrwydd.

_____________________________________________________________________________  

Cardiff Council’s 24/7 Services unit is home to a state of the art Category 1, ISO 9001 accredited Alarm Receiving Centre (ARC) which offers a comprehensive range of security and response services for all Cardiff Council properties including: 

 • Key holding 
 • Fire, intruder and environmental alarm monitoring 
 • Personal alarm monitoring (lone working) 
 • Lift Monitoring 
 • Access Control 
 • Remote CCTV monitoring 
 • Mobile security service

The CCTV system includes a remote monitoring of communal areas from a centrally located control room by a qualified team. This is staffed 24 hours a day / 7 days a week. There is a real time control of cameras and monitoring, which allows an appropriate response to any anti-social behaviour.  All camera footage is recorded as appropriate and available for evidence in keeping with national quality regulations.

Closed circuit television cameras have become an important crime prevention and security measure. Cameras collate images which are transferred to a monitor recording device.  These are available to be watched, reviewed and or/stored.

The storing of images means that post incident analysis is helpful not only in investigation by law enforcement but also in maintaining the rigour of tenancy agreements on behalf of the Council.

The objective of the ARC is to provide a safer, more pleasant environment for all the residents of the 9 High Rise and Litchfield Court without compromising their inherent rights to privacy. 

 

Header icon

Benefits - Manteision

Loading gif
Header icon

ARC Prices - Prisiau ARC

Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif