Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

Multi-Sensory Impairment Service/Y Gwasanaeth Namau Amlsynhwyraidd

Image representing the service provider: Multi Sensory Impairment Service (19-06-2019_1628)

Gwneud y mwyaf o gynhwysiant a chyflawniad plant â Namau Amlsynhwyraidd/Maximising the inclusion and achievement of children with Multi-Sensory Impairments

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message  

Nam Amlsynhwyraidd yw nam ar synhwyrau’r golwg a’r clyw – er hynny, nid yw’n anarferol yr effeithir ar synhwyrau eraill e.e. cyffwrdd, blasu, propriodderbyniaeth (ymwybyddiaeth o’r hun), cydbwysedd, ac ati.    

Mae tîm arbenigol NAS yn rhan hollbwysig o wasanaeth cynhwysiant Awdurdod Lleol Caerdydd.  Rydym yn rhoi cymorth, cyngor, hyfforddiant, asesiadau ac addysg uniongyrchol o safon er mwyn sicrhau bod grwp bach o ddisgyblion sydd ag anghenion unigryw’n cael eu cynnwys a’u bod yn cyflawni – mae’r rhain yn aml yn cynnwys anawsterau corfforol a chyfathrebu yn rhan o gyflwr ehangach sydd wedi effeithio ar y golwg a’r clyw.   Agwedd allweddol ar ein rôl yw ehangu gallu ein lleoliadau addysgol er mwyn gwella dealltwriaeth a chynnig darpariaeth ragorol i bobl ifanc sydd â namau amlsynhwyraidd mewn lleoliadau prif ffrwd ac arbenigol.  
 
Bydd gweithio gyda’n gwasanaeth i geisio cynnwys pobl ifanc sydd â namau amlsynhwyraidd yn cael effaith gadarnhaol ar les a chyflawniad y grwp unigryw hwn o ddysgwyr.  
 
Gallwn ni ddarparu hyfforddiant, offer, adnoddau arbenigol, addysg uniongyrchol, annibyniaeth, symudedd a sgiliau hunan-gynnal, modelu arfer da ac atebion ymarferol.  
 
Rydym ni’n ymfalchïo yn ein dull “gwrando” hyblyg sy’n anelu at ddiwallu anghenion statudol y plentyn unigol yn unol ag athroniaeth a blaenoriaethau’r lleoliad addysg y mae wedi’i ddewis a sicrhau bod dulliau gweithredu unigryw yn cael eu datblygu sy’n addas ar gyfer ystod o anghenion dysgu a synhwyraidd.  Rydym yn hapus i roi ystyriaeth i syniadau a nodau’r plentyn, yr ysgol, a’r teulu ehangach wrth gynorthwyo plant i gael addysg.    

_____________________________________________________________________________  

A Multi-Sensory Impairment is defined as a sensory impairment of both Vision and Hearing – although it is not untypical for further senses to be also involved, such as those of touch, taste, proprioception, balance, etc.

The MSI Specialist team is a vital part of Cardiff Local Authority’s inclusion service. We provide high quality support, advice, training, assessment and direct teaching to ensure the inclusion and achievement of a small group of pupils with unique needs – these often include physical and communication difficulties as part of an underlying condition which has affected vision and hearing.  A key aspect of our role is building capacity across educational settings to achieve greater understanding and excellent provision for young people with multi-sensory impairments in mainstream and specialist settings.

Working with our service to seek to include young people with multi-sensory impairments will have a positive impact on the wellbeing and achievement of this unique group of learners.

We can provide training, equipment, specialist resources, direct teaching, independence, mobility and habilitation skills, modelling of good practice, and practical solutions.

We pride ourselves on a flexible, ‘listening’ approach which seeks to tailor the statutory needs of the individual child with the philosophy and priorities of the educational setting they have chosen, to ensure that individualised approaches are developed to suit a range of learning and vision needs. We are happy to take the thoughts and aims of the child, the school, and their wider family into account when supporting access to learning.  

 

 

Header icon

About Us/Amdanom Ni

Loading gif
Header icon

Services/Gwasanaethau

Loading gif
Header icon

Terms/Telerau

Loading gif
Header icon
Loading gif