Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

ICT/TGCh

Image representing the resource page: slaonlineictlogo

Cynnig Gwasanaethau TGCh o safon i Ysgolion/Providing quality ICT Services to schools

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message 

Rydym yn cynnig Gwasanaethau TGCh o safon i ysgolion ers dros 19 mlynedd. Mae gennym dîm o dros 100 o staff gyda llawer o flynyddoedd o brofiad yn ymdrin yn uniongyrchol ag ysgolion a’u hanghenion TGCh ynghyd â deall gofynion yr Awdurdod Addysg Lleol a sicrhau bod TGCh mewn ysgolion yn addas i ddiwallu anghenion Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Rydym yn cynnig nifer o wasanaethau i ysgolion gan gynnwys y prif Wasanaeth Craidd, yr opsiwn o dechnegydd ar y safle a gwasanaethau premiwm i ddelio ag unrhyw brojectau mawr posibl neu hyd yn oed yr argyfyngau bychan hynny all ddigwydd o bryd i’w gilydd. 

_________________________________________________________________  

We have been providing schools with quality ICT Services for over 19 years. We have a team of over 100 staff with many years of experience dealing directly with schools and their ICT needs as well as understanding the requirements of the Local Education Authority and ensuring that ICT in schools is suitable for 21st Century school needs.

We offer a number of services to schools including the main Core Service, the option of an on-site technician and premium services to deal with any big projects you may have or even those little emergencies that may crop up from time to time.


Header icon

Benefits - Manteision

Loading gif
Header icon

How to Purchase - Sut i Brynu

Loading gif
Header icon

Terms - Telerau

Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
You must login to see your Charging Proposal
Loading gif
Header icon
Loading gif