Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

Commissioning and Procurement Service/Gwasanaeth Comisiynu a Chaffael

Image representing the service provider: Accounting WF1 (15-06-2017_1058)

Arbenigedd, cyngor a chymorth ar bob mater yn ymwneud â chaffael/Provide access to expertise, advice and support on all procurement matters

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message

Mae caffael yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio’r broses gyfan o brynu unrhyw fath o nwyddau, gwasanaethau neu waith. Mae hyn yn cynnwys y cam cyntaf o nodi a oes angen caffael amlwg, cael gwybod yr hyn y gall darparwyr gwahanol ei gynnig, ac yna dewis, prynu a defnyddio eich nwyddau neu reoli eich gwasanaethau, hyd at waredu’r nwyddau wedi defnyddio, neu ddiwedd y contract.

Mae’n bwysig bod pob ysgol yn rhoi ar waith, ac yn dilyn, egwyddorion a chanllawiau caffael sylfaenol pryd bynnag y maent am wario arian y cyhoedd. Mae hyn i sicrhau y caiff arian y trethdalwyr ei ddefnyddio mewn ffyrdd sy’n agored, teg ac sy’n cynrychioli gwerth am arian.

Os ydych yn newydd i gaffael y sector cyhoeddus, gallai ymddangos bod nifer o’r rheolau a’r gweithdrefnau yn gymhleth a thrafferthus, mae caffael da dim ond yn gymysgedd o flaengynllunio, a gwybod am gofynion cyfreithiol y DU a’r UE sy’n llywodraethu holl wariant y sector cyhoeddus a’u dilyn, a sicrhau proses agored a thryloyw ar gyfer caffael nwyddau a gwasanaethau.  

_____________________________________________________________________________ 

Procurement is the term used to describe the whole process of buying any type of goods, services or works. This includes the first step of identifying whether there is a clear procurement need, finding out what different suppliers can offer, and then choosing, purchasing and using your goods or managing your services, right through to disposing of the used goods, or the end of the contract.

It is important that all schools have in place, and follow, basic procurement principles and guidance whenever they spend public money. This is to ensure that taxpayers' money is used in ways that are demonstrably open, fair, and represent value for money.

If you're new to public sector procurement, some of the rules and procedures can seem complex and time-consuming, but good procurement is simply a mix of planning upfront, and knowing and following the UK and EU legal requirements governing all public sector spending, and ensuring an open and transparent process for procuring goods and services.


Header icon

Benefits - Buddion

Loading gif
Header icon

More Details - Rhagor o fanylion

Loading gif
Header icon

Terms - Telerau

Loading gif
Header icon

Annual contracts and other packages

Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif