Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

Educational Psychology Services (CEPS)/Gwasanaeth Seicoleg Addysgol (GSAC)

Image representing the service provider: Psychology (19-05-2017_1417)

Defnyddio Seicoleg i Wneud Gwahaniaeth/Using Psychology to Make a Difference

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message 

Bydd lleoliadau ac ysgolion a gynhelir yng Nghaerdydd yn cael SA penodol. Nhw fydd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwasanaethau craidd a masnachol.

Caiff gwasanaethau Craidd a Masnachol eu cyflawni drwy Gytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG).

Mae croeso i ysgolion a gynhelir o’r tu allan i Gaerdydd sydd â diddordeb yn y gwasanaeth gysylltu â ni am drafodaeth gychwynnol ynghylch costau .

Gwasanaeth Craidd:
Mae elfen o amser GSAC wedi ei nodi er mwyn darparu gwasanaethau Craidd. Mae gwasanaethau craidd yn weithgareddau critigol, sy’n fuddiol i bob ysgol a lleoliad a gynhelir a’r rheiny sydd â hawl i gael cefnogaeth y tu allan i ysgolion a lleoliadau Caerdydd.
Bydd pris y gwasanaeth craidd ar gyfer pob ysgol a lleoliad wedi’i nodi ar dudalennau’r ysgol a’r lleoliad unigol.
Mae’r gwasanaeth Craidd wedi’i ddisgrifio ymhellach yn y CLG.

Gwasanaeth Masnachol:

Yn ychwanegol at y gwasanaeth Craidd, mae GSAC hefyd yn cynnig gwasanaeth masnachol i ysgolion ei brynu.
Cynghorir yn gryf bod pob ysgol yn prynu amser Seicolegydd Addysg digonol i sicrhau bod cymorth ar gael yn rhwydd, ar gyfer anghenion statudol* ac anstatudol, drwy gydol y flwyddyn academaidd, i’ch galluogi chi i:

• fodloni’ch ymrwymiadau dan Ddeddf Addysg 1996;
• sicrhau bod gan staff a rhieni hyder cynyddol mewn cefnogi plant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol / arbennig;
• bodloni gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010
• sicrhau gwell canlyniadau i blant a phobl ifanc;
• gwella iechyd a llesiant emosiynol yn eich lleoliad.

• Sylwch, ar gyfer ysgolion a gynhelir yng Nghaerdydd, bydd cyngor seicolegol ar gyfer asesiadau statudol o anghenion addysgol arbennig yn dod o dan y gwasanaeth masnachol.

Rydym yn argymell eich bod yn siarad â’ch Cydlynydd AAA / Cydlynydd ADY i nodi faint o amser fydd ei angen arnoch yn ystod y flwyddyn ac i brynu’n ôl yr angen. Gellid prynu sesiynau ad hoc ychwanegol yn ddibynnol ar gapasiti.

Byddem yn falch o roi rhagor o gyngor i chi ar lefel y gwasanaeth y dylid ei brynu, am ddim.
 

_____________________________________________________________________________

 

All Cardiff maintained schools and settings will be allocated a named EP. They will be the first point of contact for both core and traded services.

Core and Traded services are delivered via a Service Level Agreement (SLA).

Non Cardiff maintained schools and settings interested in accessing the Service are welcome to contact us for an initial discussion.

Core Service:
An element of CEPS time has been identified for Core services. Core services are critical activities, which benefit all maintained schools and settings and those who have an entitlement to support outside of Cardiff schools and settings.
The cost of the core service for each school and setting is identified on individual school and setting pages.
The Core service is further described in the SLA.

Traded Service:

In addition to a Core service the CEPS also offers a traded service for schools to purchase.
It is strongly advised that all schools purchase sufficient Educational Psychology time to ensure that support is readily available, for both statutory* and non-statutory needs, throughout the academic year, to enable you to:

• meet your obligations under the Education Act 1996;
• ensure staff and parents have increased confidence in supporting children and young people with special / additional learning needs;
• meet the requirements of the Equality Act, 2010
• ensure improved outcomes for children and young people;
• improve emotional health and wellbeing within your setting.

* Please be aware that for Cardiff maintained schools, psychological advice for statutory assessments of special educational needs falls within the traded service.

We recommend you speak with your SENCo / ALNCo to identify how much time you will require over the year and make an initial purchase accordingly. Further ad hoc sessions may be purchased, subject to capacity.

We are happy to provide you with further guidance on the level of service to purchase, without charge.


Header icon

More Details - Rhagor o fanylion

Loading gif
Header icon

Terms – Telerau

Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif