Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

Governor Support Services/Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr

Image representing the service provider: Governor Support Services (19-06-2019_1626)

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message

Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr – Cefnogi Cyrff Llywodraethu Caerdydd

Mae’r Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr yn cynnig cymorth i gyrff llywodraethu trwy ddarparu gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant i’r holl gyrff llywodraethu ysgol. Mae’r gwasanaeth yn darparu cyngor a chanllaw proffesiynol i gyrff llywodraethu i gefnogi llywodraethwyr yn eu rôl, gan eu galluogi i godi safonau cyrhaeddiad yn holl ysgolion Caerdydd.

Darperir cyfeiriad e-bost canolog a llinell gymorth ar gyfer ymholiadau llywodraethwyr a rhennir gwybodaeth reolaidd â llywodraethwyr, penaethiaid a chlercod.

Caiff rhaglen hyfforddiant llywodraethwyr yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau ei chyhoeddi’n flynyddol, gyda'r diweddaraf yn cael ei rannu â’r holl lywodraethwyr gydol y flwyddyn.

Gwasanaethau Allweddol

• Cyngor ar faterion mewn perthynas â gweithdrefnau llywodraethu ysgol a chyrff llywodraethu
• Cyngor ar faterion aelodaeth cyrff llywodraethu, gan gynnwys recriwtio llywodraethwyr,
penodi ac atal
• Hysbysu newidiadau i’r gyfraith sy’n ymwneud â chyrff llywodraethu
• Mynediad i lywodraethwyr a chlercod i'r holl hyfforddiant yn y rhaglen hyfforddiant blynyddol a
rhoi gwybod am hyfforddiant a digwyddiadau a ddarperir gan sefydliadau eraill
• Mynediad i fodiwlau hyfforddi ar-lein
• Gwybodaeth a chyngor ar gydymffurfio â gofynion hyfforddiant gorfodol

Mae gwybodaeth bellach ar y gwasanaeth a ddarperir gan y Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr yn y Cytundeb Lefel Gwasanaeth.

_____________________________________________________________________________ 

Governors Support Services – Support Of Governing Bodies Of Cardiff

Governor Support Services provides support to governing bodies through the provision of information, advice and training to all school governing bodies. The service provides professional advice and guidance to school governing bodies to support governors in their role, enabling them to raise standards of achievement in all Cardiff schools.

A central mail box and telephone helpline is provided for governor queries and regular information is circulated to governors, Headteachers and clerks.

A governor training programme containing a variety of courses is published annually, with updates circulated to all governors throughout the year.

Key Areas of Service 

• Advice on issues relating to school governance and governing body procedures
• Advice on governing body membership issues, including governor recruitment, appointments
and disqualifications
• Regular notification of changes to the law that affect governing bodies
• Access for governors and clerks to all training in the annual training programme
and notification of training and events provided by other organisations
• Access to on-line training modules
• Information and advice on compliance with mandatory training requirements

Further information on the service provided by Governor Support Services is detailed in the Service Level Agreement.

Header icon

Terms – Telerau

Loading gif
Header icon
Mewngofnodwch i weld yr adnoddau perthnasol/Please log in to view applicable resources
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif