Header logo on the right

Training / Event Details

training

Discipline and Grievance (Staff) // Disgyblu ac Achwynion Staff

Outline

Mae gan y corff llywodraethu gyfrifoldebau cyfreithiol allweddol i ddelio â materion yn ymwneud â disgyblu staff. Yn ogystal, ystyrir cwynion staff, os na chânt eu datrys ar y cam anffurfiol, gan y corff llywodraethu. Mae’r hyfforddiant hwn yn ceisio esbonio rôl y llywodraethwyr yn cyflawni eu cyfrifoldebau yn y maes hwn.

The governing body has key legal responsibilities for dealing with staff disciplinary issues. In addition, staff grievances, if not resolved at an informal stage are also considered by the governing body. This training seeks to provide an explanation of the role of governors in fulfilling their responsibilities in this area.

Description

  • Disgrifio egwyddorion allweddol Polisïau Datrys (Cwynion) a Disgyblu
  • Amlygu gofynion statudol ar gyfer achosion disgyblu Amddiffyn Plant
  • Codi ymwybyddiaeth o rôl y llywodraethwyr a phartïon eraill
  • Trafod materion ynglyn â phrosesau allweddol a’u canlyniadau

  • To describe the key principles of Resolution (Grievance) and Disciplinary Policies
  • To highlight statutory requirements for Child Protection disciplinary cases
  • To raise awareness of the role of governors and other parties
  • To discuss key process issues and their consequences

Booking Information

I gadw lle e-bostiwch: gwasanaethau.llywodraethwyr@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 20872912

To book a place please e-mail: governor.services@cardiff.gov.uk or telephone 029 20872912

Audience

  • Llywodraethwyr sy’n aelodau o’r Pwyllgor Disgyblu a Diswyddo Staff.
  • Governors who are members of the Staff Disciplinary and Dismissal Committee.

22 May 2019 18:00 - 20:00

(requires login)
Governor Support Services/Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr
Contact Provider

Date and Time

22 May 2019 18:00 - 20:00

Venue

County Hall // Neuadd y Sir

Trainer

Anita Batten