Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Article icon

Manylion Cyfathrebu

Image representing the news: PREVENT-0419-A001_Prevent_New Online Referral Form_Atal

Prevent - New Online Referral Form // Atal - Ffurflen Atgyfeirio Ar-lein Newydd

This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog.

 

 

 

Sylwch ar y diweddariadau canlynol ynghylch rhaglen Prevent yn ysgolion Caerdydd a sicrhewch eu bod yn cael eu rhannu gyda’ch tîm diogelu a’r Person Dynodedig ar gyfer Amddiffyn Plant.

 

1.            Y Broses Atgyfeirio

 

Mae ffurflen atgyfeirio Prevent newydd ar-lein:    Ffurflen Atgyfeirio Partneriaid Prevent Cymru Gyfan

 

Defnyddiwch y ddolen fyw hon at y ffurflen os oes gennych unrhyw bryderon am unrhyw faterion Prevent posibl yn eich ysgol fel bod modd i ni ddod o hyd i’r ffordd ymlaen priodol i amddiffyn y disgybl. Bydd y ddolen at ffurflen atgyfeirio Prevent ar-lein ar dudalen adnoddau Atal.

 

Dylech hefyd gyflwyno atgyfeiriad MARF ar yr un pryd â chyflwyno’r atgyfeiriad Prevent. Cyflwynwch y ddwy ffurflen at eu pwyntiau cyswllt perthnasol, e.e. MARF at GPHDAA@caerdydd.gov.uk.

 

Ar ôl eu cyflwyno, bydd aelodau o dimau Prevent a MASH yn penderfynu a yw’r pryder yn fater Prevent neu Amddiffyn neu’r ddau. Dylech gael diweddariadau ar gynnydd eich atgyfeiriad. Cysylltwch â’r bobl ganlynol os hoffech drafod unrhyw bryderon Prevent posibl.

 

  • Jennifer Lenczner – Swyddog Addysg Prevent: E-bost: Jennifer.Lenczner@caerdydd.gov.uk, ffôn symudol: 07811 980031
  • Olwen Evans – Swyddog Cau’r Bwlch, Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig a Theithwyr (GCLlETh), E bost/E mail: oevans@caerdydd.gov.uk,  ffôn symudol: 07530133980
  • Balwinder Sandhu – Swyddog Cau’r Bwlch ~ Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig a Theithwyr (GCLlETh), E-bost: BSandhu@caerdydd.gov.uk, ffôn symudol: 07815530911
  • Thomas Noaks – Swyddog Diogelu Addysg: E-bost: thomas.noaks2@caerdydd.gov.uk : ffôn: 02922 330877

 

2.            Ysgolion uwchradd yn unig – digomisiynu adnoddau WRAP (gweithdai codi ymwybyddiaeth o Prevent) y Swyddfa Gartref

 

Digomisiynodd y Swyddfa Gartref y parth WRAP drwy wasanaethau hyfforddiant ‘CLINKED’ a ‘Tracsis’ (WRAP) ar 31 Mawrth 2019, felly nid yw mynediad ar-lein at adnoddau hyfforddiant WRAP ar gael mwyach. Ar hyn o bryd, mae’r tîm Prevent wrthi’n paratoi DVD WRAP i hwyluswyr achrededig fel y gallent barhau i gynnig hyfforddiant WRAP i bob aelod o staff. Yn y cyfamser, os oes angen hyfforddiant WRAP arnoch e-bostiwch y Swyddog Addysg Prevent, Jennifer.Lenczer@caerdydd.gov.uk. Dylai hyfforddiant WRAP gael ei gynnal gan hyfforddwyr achrededig yn unig.

 

Mae angen i bob hyfforddwr WRAP achrededig gyflwyno adroddiadau chwarterol yn nodi nifer y staff a gafodd hyfforddiant dros y cyfnod hwnnw. Os ydych wedi cyflwyno hyfforddiant WRAP yn eich ysgol, llenwch y profforma atodedig a’i ddychwelyd at: Jennifer.Lenczner@caerdydd.gov.uk

 

 

Gweler yr atodiadau am yr erthygl lawn a dogfennaeth ategol.

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Please note the following updates with regard to Prevent in Cardiff schools and ensure it is shared with your DSP and safeguarding team.

 

1.            Referral Process

 

There is a new online Prevent referral form:    All Wales Partners Prevent Referral Form

 

Please use this live link to the form if you have any concerns about possible Prevent issues in your school so that we can find the most appropriate way forward to safeguard the pupil. You will always find this online Prevent referral form on the Prevent Resource page.

 

Please also submit a MARF referral at the same time you make a Prevent referral. Submit both forms to their respective contact points, e.g. MARF to CSMASH@cardiff.gov.uk.

 

Once submitted, members from Prevent and MASH teams will decide whether the concern is a Prevent or Safeguarding issue or both. You should be kept updated with the progress of your referral. Please contact the following people if you would like to discuss any possible Prevent concerns.

 

 

2.            Secondary schools only - decommissioning of Home Office WRAP resources.

 

The Home Office decommissioned the WRAP portal via ‘CLINKED’ and ‘Tracsis’  (WRAP) training services on 31 March 2019, therefore access to online WRAP training resources are no longer available. The Prevent team is currently in the process of preparing WRAP DVDs for accredited facilitators so that they can continue to offer WRAP training to their staff. In the meantime if you require WRAP training please email the Prevent Education Officer,  Jennifer.Lenczner@cardiff.gov.uk. WRAP training should be delivered by accredited trainers only.

 

All accredited WRAP trainers are required to provide quarterly returns detailing the number of staff trained over that period. If you have delivered WRAP training in your school please complete the attached proforma and return to: Jennifer.Lenczner@cardiff.gov.uk

 

Please see the attachments for the full article and supplementary documentation.

 

 

 

 

 

26 Ebr 2019

Awdur
Prevent/Atal
Prevent/Atal
Cysylltu â DarparwrArrow down