Header logo on the right

  • Refugee Week - Photography Competition // Wythnos Ffoaduriaid - Cystadleuaeth Ffotograffiaeth

  • Additional Learning Needs – New Legislation // Anghenion Dysgu Ychwanegol - Ddeddf Newydd

  • OrganFest 2019 // Gwyl Organ 2019

  • Into Work Advice Service // Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith

Featured Provider icon

Gwasanaeth Arbennig

Provider logo
Accounts Payable/Cyfrifon Taladwy
Enabling Head Teachers and Governing Bodies to make payments to their suppliers via the Council's Payment System
Cardiff Council’s Resources Accounts Payable Teams provide an effective service to schools to pay vendor invoices submitted by them via a link from their SIM’s system to the Council’s Financial System (SAP).

This Service Level Agreement (SLA) is designed to enable Head Teachers and Governing Bodies in Maintained, Voluntary Controlled, Voluntary Aided and Foundation schools to make payments to their suppliers via the Councils Payment System,

This SLA is between the Governing Body of the school and the Council and sets out the basis upon which services will be provided by the Council, the costs of those services and how the service provider/client relationship will work.

Mae Timoedd Cyfrifon Taladwy Adnoddau Cyngor Caerdydd yn cynnig gwasanaeth effeithiol i ysgolion i allu talu anfonebau gwerthwyr gaiff eu cyflwyno iddynt drwy ddolen ar eu system SIM i System Ariannol y Cyngor (SAP).

Mae’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) hwn wedi ei gynllunio i alluogi Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu mewn ysgolion a Gynhelir, rhai a Reolir yn Wirfoddol, rhai Gwirfoddol a Gynorthwyir ac Ysgolion Sefydledig i dalu eu cyflenwyr trwy gyfrwng System Daliadau’r Cyngor.

Mae’r CLG hwn rhwng Corff Llywodraethu’r ysgol a’r Cyngor ac mae’n sefydlu ar ba sail y darperir gwasanaethau gan y Cyngor, costau’r gwasanaethau hynny a sut bydd perthynas y darparwr gwasanaeth/cleient yn gweithio.
Latest Articles icon

Y Newyddion Diweddaraf

FREE business school for budding entrepreneurs // Ysgol fusnes AM DDIM i entrepreneuriaid addawol
03 Meh
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Ysgol fusnes AM DDIM i entrepreneuriaid addawol Hoffech chi wneud arian yn gwneud beth rydych yn ei garu? Mae’r tîm Gwasanaeth i Mewn i Waith yn gweithio gydag ysgol fusnes i gyflwyno gweithdai busnes AM DDIM i’ch helpu i ddechrau eich busnes yn gywir. Mae hwn yn gyfle unigryw i gael help arbenigol i ddod â’ch syniadau busnes yn fyw! Mae’r cwrs yn trafod pob agwedd ar ddechrau, perchnogi a rhedeg busnes. Mae’r cwrs yn cael ei gynnal ym Maes yr Arfau Caerdydd o ddydd Llun 17 Mehefin i ddydd Gwener 28 Mehefin, 10am-3pm yn ystod yr wythnos. Does dim rhaid i chi ddod bob dydd, ond po amlaf y dewch, y mwyaf a gewch! Mae’r holl sesiynau am ddim, ond dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael felly mae’n rhaid cadw lle! Dewch i ddysgu am: · Ddechrau busnes heb arian · Adeiladu gwefan am ddim · Ymgyfarwyddo â Google · Sut i ddod o hyd i gwsmeriaid ar y cyfryngau cymdeithasol · Magu’r hyder i lansio eich syniadau · Treth, creu cwmni a’r stwff cyfreithiol · Sut i wneud arian yn gwneud beth rydych yn ei garu Roedd Daniel eisiau ehangu ei fusnes canhwyllau yr oedd yn ei redeg o’i gartref, felly fe ddaeth i’r ysgol y llynedd. Gwyliwch y fideo HWN i weld sut manteisiodd ar y gweithdai. Ynghyd â’r gweithdai, mae’r ysgol yn cynnig cymorth un i un lle y bo’n bosibl ynghyd â chymorth ar-lein parhaus i bob cyfranogwr ar ôl y digwyddiad ei hun. Gallwch weld yr amserlen lawn a chadw lle am ddim YMA. _____________________________________________________________________________ FREE business school for budding entrepreneurs What if you could make money doing what you love? The Into Work Advice Service team are working with PopUp Business School to bring FREE business workshops to help you to kick-start your business the right way. This is a one-off opportunity to get expert help to bring your business ideas to life! The course covers every aspect of starting, owning and running a business. This takes everything you thought you knew about setting up a new business and turns it on its head. The results are outstanding. The course is being run at Cardiff Arms Park from Monday 17th June to Friday 28th June, 10am-3pm every weekday. You don't have to come every day but the more you come, the more you will get out of it. All sessions are completely free, but places are limited, so booking is essential! Come along to learn about: · Starting a business with no money · Building a website for free · Getting to the top of Google · How to find customers on social media · Getting the confidence to launch your ideas · Tax, company setup and the legal stuff · How to make money doing what you love Daniel wanted to get his homebased candles business off the ground so came along to last year’s school. Check out the video HERE to find out how he benefited from the workshops. As well as the workshops, PopUp also provides one to one support wherever possible and continuing online support to all participants after the event itself. Find the full schedule and secure your free place HERE.
FREE family fun events at Llanover Hall and Severn Road Adult Centre // Digwyddiadau AM DDIM i’r teulu yn Neuadd Llanofer a Chanolfan Oedolion Severn Road
03 Meh
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Chwilio am weithgareddau i’r teulu dros y penwythnos yn ystod yr haf? Mae llawer o ddigwyddiadau AM DDIM i’r teulu yn Neuadd Llanofer a Chanolfan Oedolion Severn Road ym mis Mehefin, o Sgiliau Syrcas i Hwyl Lego, Minecraft i Gelf a Chrefft, mae rhywbeth i blant ac oedolion! Neuadd Llanofer, Dydd Sadwrn 15 Mehefin 10am – 3pm: · Sesiynau Crochenwaith i’r Teulu · Dawns Bollywood · Sgiliau Syrcas · Porthwyr Adar Helyg · Origami · Hwyl Lego · Minecraft · Yoga Kundalini i Oedolion · Byddwch Barod, Gwnïo! · Sesiwn Flasu Yoga i Blant · Galwch Heibio i Ddarlunio · Adloniant Cerddoriaeth Biano Canolfan Oedolion Severn Road, Dydd Sadwrn 22 Mehefin, 10am – 3pm: · Hwyl Lego · Minecraft · Celf a Chrefft · Gemau ac Animeiddio · Hwyl â Ffabrig · Drymio Affricanaidd â Llaw · Rhaglennu Gemau · Roboteg Microbit · Addurno Cacennau · Sgiliau Syrcas Mae rhagor o wybodaeth am y gweithgareddau ar gael a’r amseroedd YMA. I gadw lle ffoniwch 02920 872030. I gael rhagor o wybodaeth am Wythnos Addysg Oedolion, cliciwch YMA. _____________________________________________________________________________ Looking for family-friendly weekend activities this summer? There’s a variety of FREE family fun events at Llanover Hall and Severn Road Adult Centre in June, from Circus Skills to Lego Fun, Minecraft to Arts and Crafts, there’s something for both the kids and grown-ups! Llanover Hall, Saturday 15th June, 10am – 3pm: · Family Pottery Sessions · Bollywood Dance · Circus Skills · Willow Bird Feeders · Origami · Lego Fun · Minecraft · Kundalini Yoga for Adults · Get Set Sew! · Kids Yoga Taster · Drop-in and Draw · Piano Music Entertainment Severn Road Adult Centre, Saturday 22nd June, 10am – 3pm: · Lego Fun · Minecraft · Arts and Crafts · Games and Animation · Fun with Fabrics · African Hand Drumming · Games Programming · Microbit Robotics · Cake Decorating · Circus Skills Find out about all available activities and times HERE. To book call 02920 872030. Find out more about Adult Learners’ Week HERE.
Llanover Hall - Whitsun May Half Term Activities // Neuadd Llanofer - Gweithgareddau hanner tymor y Sulgwyn
17 Mai
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Neuadd Llanofer - Gweithgareddau hanner tymor y Sulgwyn Chwilio am weithgareddau i ddiddori’r plant dros hanner tymor mis Mai? Mae gennym lawer o bethau i’w cynnig yn Neuadd Llanofer gyda gweithdai am ddim ond £7.50 fesul sesiwn 2 awr! Dydd Mercher 29 Mai 10am-12pm Darlunio Manga (8+ oed) 10am-12pm Crochenwaith: Potiau Anifeiliaid Anwes (5-8 oed) 1pm-3pm Crochenwaith: Hud a Lledrith Anifeiliaid (8+ oed) 1pm-3pm Darlunio Cymeriadau Ciwt (5-8 oed) Dydd Iau 30 Mai 10am-12pm Crochenwaith Rhyfeddol Roald Dahl (8+ oed) 10am-12pm Lluniau Hynod o Fawr (5-8 oed) 1pm-3pm Paentio 3D Cwl (8+ oed) 1pm-3pm Crochenwaith Ffantastig Roald Dahl (5-8 oed) 1pm-3pm Creu a Dylunio Daliwr Breuddwydion (7+ oed) Dydd Gwener 31 Mai 10am-12pm Fframiau Lluniau Amryliw (8+ oed) 10am–12pm Crochenwaith Hudol Harry Potter (5-8 oed) 1pm-3pm Crochenwaith Bwystfilaidd Harry Potter (8+ oed) 1pm-3pm Fframiau Lluniau Blêr (5-8 oed) Bydd angen i blant sy’n aros am ginio gael eu goruchwylio gan oedolyn. I gadw lle i’ch plentyn ffoniwch 02920 872030. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu _____________________________________________________________________________ Llanover Hall - Whitsun May Half Term Activities Looking for activities to keep the kids entertained this May half-term? There’s lots on offer at Llanover Hall with workshops for just £7.50 per 2 hour session! Wednesday 29th May 10am-12pm Pottery: Pet Pots (5-8yrs) 10am-12pm Manga Drawing (8yrs+) 1pm-3pm Pottery: Animal Magic (8yrs+) 1pm-3pm Cute Character Drawing (5-8yrs) Thursday 30th May 10am-12pm Larger than Life Pictures (5-8yrs) 10am-12pm Roald Dahl Inspired Marvellous Pottery (8yrs+) 1pm-3pm Cool 3D Painting (8yrs+) 1pm-3pm Roald Dahl Inspired Fantastic Pottery (5-8yrs) 1pm-3pm Make and Decorate your own Dreamcatcher (7yrs+) Friday 31st May 10am-12pm Tie Dye Dip Photo Frames (8yrs+) 10am–12pm Harry Potter Inspired Magical Pottery (5-8yrs) 1pm-3pm Scribbly Photo Frames (5-8yrs) 1pm-3pm Harry Potter Inspired Beastly Pottery (8yrs+) Please note children staying for lunch will need to be supervised by an adult. To book a place for your child call 02920 872030. For further information, please see www.cardiff.gov.uk/learn
OrganFest 2019 // Gwyl Organ 2019
15 Mai
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Gwyl Organ 2019 Am y tro cyntaf yng Nghymru, cynhelir yr wyl eilflwydd yma yng Nghaerdydd ar Medi 6ed – 8fed. Mae’r rhaglen yn cynnwys: Dydd Gwener, 6ed Medi am 7.30yh – Datganiad yn Eglwys Dewi Sant, Cilgant Sant Andrew gan Gerard Brooks (Organydd, y Neuadd Ganolog, San Steffan, Llundain) yn cynnwys cerddoriaeth gan Bach, Mendelssohn a chyfansoddwyr eraill o Loegr a Ffrainc. Dydd Sadwrn, 7fed Medi am 11.00yb yn Neuadd Dewi Sant Bydd David Pipe (Organydd Cadeirlan Leeds) yn cyflwyno gweithiau yn cynnwys "Mr Majeika and the Magic Organ" gan Bob Chilcott sy’n seiliedig ar stori i blant gan Humphrey Carpenter, ynghyd â cherddoriaeth o Harry Potter a Star Wars. Yn y gyngerdd hon i’r teulu bydd yna gyfle hefyd i chwarae'r "Wooden One-Octave Organ for Young Technologists" – profiad ymarferol diddorol i blant. Y prynhawn hwnnw am 2.30 bydd datganiad gan Gerard Brooks ar yr organ Henry Willis yn Eglwys Sant Ioan yng Nghanol y Ddinas, gan gynnwys cerddoriaeth gan Bach, Franck a Widor. Y noson honno am 7.30 bydd datganiad yng Nghadeirlan Llandaf gan David Briggs o Sant Ioan y Difinydd, Efrog Newydd. Mae ei raglen yn cynnwys gwaith difyfyr symffonig mawreddog ar alawon o Gymru. Dydd Sul, 8fed Medi am 11.00yb (ac eto am 12.00 hanner dydd) Datganiad yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Plas-y-Parc, Parc Cathays gan Robert Court o Brifysgol Caerdydd ar organ y siambr ac araith gan Geidwad y Celfyddydau ar yr arddangosfa hon a rhai eraill. Ceir manylion llawn ar www.organfest.org.uk a https://www.stdavidshallcardiff.co.uk/welsh/ lle bydd tocynnau ar gael. _____________________________________________________________________________ OrganFest 2019 For the first time in Wales the biennial festival will be held in Cardiff the weekend of 6/8th September. The programme includes: Friday, 6th September at 7.30pm - Recital in Eglwys Dewi Sant, St Andrews Place by Gerard Brooks (Organist , Central Hall, Westminster) of works by Bach, Mendelssohn and other English and French composers. Saturday, 7th September at 11.00am in St David’s Hall David Pipe (Organist of Leeds Cathedral) introduces works including Bob Chilcott’s “Mr Majeika and the Magic Organ”, based on Humphrey Carpenter’s children story ; plus Harry Potter and Star Wars. This family concert also features the Wooden One-Octave Organ for Young Technologists – a fascinating hands-on experience for children. That afternoon at 2.30 Gerard Brooks plays Bach, Franck and Widor on the Henry Willis organ in the City Centre Church of St John the Baptist. That evening at 7.30 Recital in Llandaff Cathedral by David Briggs of St John the Divine, New York. His programme includes a large scale symphonic improvisation on Welsh Melodies. Sunday, 8th September at 11.00am (and repeated at 12 noon) Recital in the National Museum, Park Place, by Robert Court of Cardiff University on the Chamber organ and a talk by the Keeper of Art on this and other exhibits. Full details on www.organfest.org.uk and www.stadvidshallcardiff.co.uk where tickets can be bought.
Foster Care Fortnight // Pythefnos Gofal Maeth
08 Mai
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Cynhelir Pythefnos Gofal Maeth rhwng 13 a 26 Mai. Dyma neges arbennig gan Gyngor Caerdydd am sut gallwch chi newid bywyd plentyn lleol. Hoffech chi ddefnyddio eich sgiliau i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc Caerdydd? Ydych chi’n chwilio am rôl lle gallwch ddatblygu eich hun yn bersonol ac yn broffesiynol? Ydych chi eisiau swydd newydd neu ffynhonnell incwm ychwanegol? Yna, gallai maethu fod yn ddewis da i chi! Wyddech chi fod bron i 900 o blant yn derbyn gofal yng Nghaerdydd ar hyn o bryd? Mae Cyngor Caerdydd yn rhiant corfforaethol i bob un o’r plant hyn. Golyga hyn fod cyfrifoldeb cyfreithiol arnon ni i sicrhau y lleolir y plant a’r bobl ifanc mewn cartrefi a fydd yn eu cefnogi i ffynnu a datblygu. Er mai cyfrifoldeb cyfreithiol yw hwn, mae’n un yr ydym ni’n mynd ati i’w gyflawni gydag angerdd a balchder. Mae Cyngor Caerdydd yn sefydliad nid-er-elw. Efallai bod hyn yn swnio’n eithaf amlwg, ond mae’n bwysig pwysleisio y caiff pob ceiniog sy’n cael ei rhoi i gyllideb ein gwasanaethau maethu ei gwario ar wella bywydau plant a phobl ifanc yma yn y Brifddinas. Ein prif bwyslais yw rhoi ein plant gyda theuluoedd cariadus a chefnogol a all gefnogi eu hanghenion. Rydym yn credu mai’r ffordd orau o sicrhau hyn yw lleoli pobl ifanc gyda’n gofalwyr maeth mewnol ein hun a gyflogir gan y Cyngor. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’n tîm maethu cyfeillgar. Gallwch wneud hyn: Dros y ffôn: Galwch nhw ar 029 2087 3797 dydd Llun –dydd Iau 8:30am-5pm a dydd Gwener 8:30am - - 4.30pm. Gwefan: Ewch i www.gofalmaethcaerdydd.co.uk Yn yr Hybiau: Ewch i’ch Hyb lleol i siarad â’n staff Hyb neu staff Gwasanaeth i Mewn i Waith cyfeillgar. Mae’r erthygl lawn ar gael yn yr atodiad. _____________________________________________________________________________ Foster Care Fortnight runs from 13th- 26th May. We’ve a special message from Cardiff Council about how you can change a local child’s life. Would you like to use your skills to make a difference to the lives of Cardiff’s young people? Do you long for a role where you can develop both personally and professionally? Are you looking for either a new role or an additional source of income? Then Fostering could be for you! Did you know that Cardiff currently has almost 900 cared for children? Cardiff Council is a corporate parent to each and every one of these children. This means we have a legal responsibility to ensure that Cardiff’s most vulnerable children and young people are placed within households that will support them to flourish and thrive. This may be a legal responsibility but it is one that we undertake with passion and pride. Cardiff Council is a not for profit organisation. This may sound fairly obvious, but it’s important to stress that every single penny that comes into our foster services budget is spent on bettering the lives of children and young people here in the Capital. Our main focus is to place our children within loving and supportive families that can support their needs. We believe that the best way to ensure this is to place young people with our own in-house Council employed Foster Carers. If you’d like to find out more please contact our friendly fostering team. You can do this by: Phone: Call them on 029 2087 3797 Monday - Thursday 8.30am-5pm and Friday 8.30 a.m. - 4.30 p.m. Website: Visit www.fostercarecardiff.co.uk Hubs: Pop into your local Hub and speak to our friendly Hub or Into Work staff. Please see the attachment for the full article.
Featured Training icon

Hyfforddiant & Digwyddiadau

17
17 Meh
Cardiff 2030 Workshop
Work is under way to develop a ten-year vision for education in Cardiff, building on the improvements in recent years and on the goals of Cardiff 2020. One clear message that has emerged from stakeholder engagement to date is the importance of engaging a wide range of partners as we develop the vision together
17
17 Meh
Finance Training // Hyfforddiant Cyllid
• Nodi rolau, cyfrifoldebau a sgiliau Llywodraethwyr mewn perthynas â rheoli cyllid ysgolion • Gwella’u perfformiad eu hunain mewn perthynas â rheoli ariannol ac atebolrwydd • Identify the roles, responsibilities and the skills required of Governors in managing the school’s finances • Improve their own performance in relation to financial management and accountability
18
18 Meh
Director of Education and Lifelong Learning Strategic Meeting with Chairs of Governors // Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, Cyfarfod Strategol gyda Chadeiryddion y Llywodraethwyr
Cyfarfod a gynhelir bob tymor gyda’r Cyfarwyddwr ac Uwch Gyd-weithwyr yn yr Awdurdod Lleol lle caiff gwybodaeth allweddol ei rhannu Mae hefyd yn galluogi cadeiryddion llywodraethwyr i rwydweithio â chadeiryddion eraill, dysgu oddi wrth ei gilydd a rhannu llwyddiannau a thrafod materion cyffredinol A termly meeting with the Director and Senior Colleagues in the Local Authority where key information is shared It also enables chairs of governors to network with other chairs, to learn from each other and share successes and common issues
19
19 Meh
Safeguarding Training // Hyfforddiant diogelu
• I sicrhau bod llywodraethwyr yn ymwybodol o’r ffeithiau sylfaenol am gam-drin plant. • To ensure that governors are aware of the basic facts about child abuse.
20
20 Meh
Using Language Link: Infant & Junior
Speech, Language and Communication