Header logo on the right

  • Celebrate Summer at Llanover Hall // Dathlwch yr Haf yn Neuadd Llanofer

  • Storey Arms - Outdoor Education // Storey Arms - Addysg Awyr Agored

  • Additional Learning Needs – New Legislation // Anghenion Dysgu Ychwanegol - Ddeddf Newydd

  • OrganFest 2019 // Gwyl Organ 2019

Featured Provider icon

Featured Service

Provider logo
ICT/TGCh
Providing quality ICT Services to schools / Cynnig Gwasanaethau TGCh o safon i ysgolion
We have been providing schools with quality ICT Services for over 17 years. We have a team of over 100 staff with many years of experience dealing directly with schools and their ICT needs as well as understanding the requirements of the Local Education Authority and ensuring that ICT in schools is suitable for 21st Century school needs.

We offer a number of services to schools including the main Core Service, the option of an on-site technician and premium services to deal with any big projects you may have or even those little emergencies that may crop up from time to time.

Rydym yn cynnig Gwasanaethau TGCh o safon i ysgolion ers dros 17 mlynedd. Mae gennym dîm o dros 100 o staff gyda llawer o flynyddoedd o brofiad yn ymdrin yn uniongyrchol ag ysgolion a’u hanghenion TGCh ynghyd â deall gofynion yr Awdurdod Addysg Lleol a sicrhau bod TGCh mewn ysgolion yn addas i ddiwallu anghenion Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Rydym yn cynnig nifer o wasanaethau i ysgolion gan gynnwys y prif Wasanaeth Craidd, yr opsiwn o dechnegydd ar y safle a gwasanaethau premiwm i ddelio ag unrhyw brojectau mawr posibl neu hyd yn oed yr argyfyngau bychan hynny all ddigwydd o bryd i’w gilydd.
Latest Articles icon

Latest News

Celebrate Summer at Llanover Hall // Dathlwch yr Haf yn Neuadd Llanofer
15 Jul
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Bydd Neuadd Llanofer yn llawn gweithgareddau i blant ac oedolion yr haf hwn. Mae’r ysgol wedi dod i ben ar gyfer yr haf, ond mae ambell i beth i’w wneud i gadw’r dwylo bach yn brysur a’r meddyliau wedi eu diddanu draw yn Neuadd Llanofer. Gydag amrywiaeth o themâu gan gynnwys mythau a hud, y goedwig law ac anime, bydd rhywbeth at ddant pawb. Bydd Gweithdai Gwyl Celf yr Haf i Blant yn dechrau ar 5 Awst 2019 ac yn rhedeg am 3 wythnos. Ffoniwch 02920 872030 i gofrestru. Gweler y lawrlwythiadau ar gyfer y rhestr lawn o weithgareddau. _____________________________________________________________________________ This summer, Llanover Hall is bursting with activities for kids and adults alike. School may be out for the summer but there are plenty of activities to keep little hands and minds entertained over at Llanover Hall. With a range of themes including myths and magic, the rainforest and anime, there’s something for everyone. Children’s Summer Arts Festival Workshops begin on the 5th August 2019 and run for 3 weeks. Call 02920 872030 to enrol. Please see the downloads for the full list of activities.
Storey Arms - Outdoor Education // Storey Arms - Addysg Awyr Agored
19 Jun
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Mae’r Storey Arms yn ganolfan awyr agored breswyl sy’n cynnig amrywiaeth o weithgareddau addysgol awyr agored yn y Bannau bendigedig, dim ond 50 munud o Gaerdydd. Rydym yn cynnig ymweliadau dydd yn ogystal â chyfnodau preswyl, yn amrywio o rai dros nos a phenwythnosau i ymweliadau pum diwrnod/pedair noson. Rydym wedi ein lleoli mewn Geoparc Byd-eang UNESCO swyddogol, ardal unedig o dreftadaeth ddaearegol bwysig. Rydym hefyd yng nghanol Gwarchodfa Awyr Tywyll Ryngwladol y Bannau Brycheiniog – yr ystafell ddosbarth awyr agored berffaith ar gyfer syllu ar y sêr pan mae’r awyr yn glir. Gweithgareddau: Mae llawer o weithgareddau ar gael, gan gynnwys: • Cerdded drwy Goedwigoedd • Cerdded Bryniau • Padlfyrddio • Canwio • Cerdded Antur/Afonydd • Dringo • Ogofa … a llawer mwy! Addysgol: Mae ein gweithgareddau’n cefnogi canlyniadau addysgol yn y cwricwlwm newydd i Gymru, gan gynnwys y pedwar diben a’r chwe maes dysgu a phrofiad –perffaith i ddisgyblion cynradd. Mae tîm arbennig y Storey Arms yn gymwys a phrofiadol iawn ym mhob agwedd ar addysg awyr agored. Byddant yn eich addysgu am sut i fwynhau natur yn gynaliadwy, dillad priodol i’w gwisgo yn yr awyr agored, a phopeth am hanes naturiol y parc. _____________________________________________________________________________ Storey Arms is a residential outdoor centre offering a range of high quality outdoor educational activities in the beautiful landscape of the Brecon Beacons, just 50 minutes from Cardiff. We cater for day visits as well as residential stays ranging from overnight, weekends and up to five days/four nights visits. We are situated in an official UNESCO Global Geopark, a unified area of significant geological heritage. We are also situated right in the heart of the Brecon Beacons International Dark Sky Reserve - making it the perfect outdoor classroom for star gazing when the sky is clear. Activities: Lots of activities on offer including: • Forest Walks • Hill Walking • Stand Up Paddle Boarding • Canoeing • Adventure/ River Walking • Climbing • Caving … and loads more! Educational: Our activities complement educational outcomes found in the new curriculum for Wales including the four purposes and the six areas of learning and experience – perfect for primary school pupils. The fantastic Storey Arms team are highly qualified and experienced in delivering all aspects of outdoor education. They’ll teach you how to enjoy nature sustainably, appropriate clothing to wear in the outdoors and all about the natural history of the park.
FREE business school for budding entrepreneurs // Ysgol fusnes AM DDIM i entrepreneuriaid addawol
03 Jun
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Ysgol fusnes AM DDIM i entrepreneuriaid addawol Hoffech chi wneud arian yn gwneud beth rydych yn ei garu? Mae’r tîm Gwasanaeth i Mewn i Waith yn gweithio gydag ysgol fusnes i gyflwyno gweithdai busnes AM DDIM i’ch helpu i ddechrau eich busnes yn gywir. Mae hwn yn gyfle unigryw i gael help arbenigol i ddod â’ch syniadau busnes yn fyw! Mae’r cwrs yn trafod pob agwedd ar ddechrau, perchnogi a rhedeg busnes. Mae’r cwrs yn cael ei gynnal ym Maes yr Arfau Caerdydd o ddydd Llun 17 Mehefin i ddydd Gwener 28 Mehefin, 10am-3pm yn ystod yr wythnos. Does dim rhaid i chi ddod bob dydd, ond po amlaf y dewch, y mwyaf a gewch! Mae’r holl sesiynau am ddim, ond dim ond hyn a hyn o lefydd sydd ar gael felly mae’n rhaid cadw lle! Dewch i ddysgu am: · Ddechrau busnes heb arian · Adeiladu gwefan am ddim · Ymgyfarwyddo â Google · Sut i ddod o hyd i gwsmeriaid ar y cyfryngau cymdeithasol · Magu’r hyder i lansio eich syniadau · Treth, creu cwmni a’r stwff cyfreithiol · Sut i wneud arian yn gwneud beth rydych yn ei garu Roedd Daniel eisiau ehangu ei fusnes canhwyllau yr oedd yn ei redeg o’i gartref, felly fe ddaeth i’r ysgol y llynedd. Gwyliwch y fideo HWN i weld sut manteisiodd ar y gweithdai. Ynghyd â’r gweithdai, mae’r ysgol yn cynnig cymorth un i un lle y bo’n bosibl ynghyd â chymorth ar-lein parhaus i bob cyfranogwr ar ôl y digwyddiad ei hun. Gallwch weld yr amserlen lawn a chadw lle am ddim YMA. _____________________________________________________________________________ FREE business school for budding entrepreneurs What if you could make money doing what you love? The Into Work Advice Service team are working with PopUp Business School to bring FREE business workshops to help you to kick-start your business the right way. This is a one-off opportunity to get expert help to bring your business ideas to life! The course covers every aspect of starting, owning and running a business. This takes everything you thought you knew about setting up a new business and turns it on its head. The results are outstanding. The course is being run at Cardiff Arms Park from Monday 17th June to Friday 28th June, 10am-3pm every weekday. You don't have to come every day but the more you come, the more you will get out of it. All sessions are completely free, but places are limited, so booking is essential! Come along to learn about: · Starting a business with no money · Building a website for free · Getting to the top of Google · How to find customers on social media · Getting the confidence to launch your ideas · Tax, company setup and the legal stuff · How to make money doing what you love Daniel wanted to get his homebased candles business off the ground so came along to last year’s school. Check out the video HERE to find out how he benefited from the workshops. As well as the workshops, PopUp also provides one to one support wherever possible and continuing online support to all participants after the event itself. Find the full schedule and secure your free place HERE.
FREE family fun events at Llanover Hall and Severn Road Adult Centre // Digwyddiadau AM DDIM i’r teulu yn Neuadd Llanofer a Chanolfan Oedolion Severn Road
03 Jun
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Chwilio am weithgareddau i’r teulu dros y penwythnos yn ystod yr haf? Mae llawer o ddigwyddiadau AM DDIM i’r teulu yn Neuadd Llanofer a Chanolfan Oedolion Severn Road ym mis Mehefin, o Sgiliau Syrcas i Hwyl Lego, Minecraft i Gelf a Chrefft, mae rhywbeth i blant ac oedolion! Neuadd Llanofer, Dydd Sadwrn 15 Mehefin 10am – 3pm: · Sesiynau Crochenwaith i’r Teulu · Dawns Bollywood · Sgiliau Syrcas · Porthwyr Adar Helyg · Origami · Hwyl Lego · Minecraft · Yoga Kundalini i Oedolion · Byddwch Barod, Gwnïo! · Sesiwn Flasu Yoga i Blant · Galwch Heibio i Ddarlunio · Adloniant Cerddoriaeth Biano Canolfan Oedolion Severn Road, Dydd Sadwrn 22 Mehefin, 10am – 3pm: · Hwyl Lego · Minecraft · Celf a Chrefft · Gemau ac Animeiddio · Hwyl â Ffabrig · Drymio Affricanaidd â Llaw · Rhaglennu Gemau · Roboteg Microbit · Addurno Cacennau · Sgiliau Syrcas Mae rhagor o wybodaeth am y gweithgareddau ar gael a’r amseroedd YMA. I gadw lle ffoniwch 02920 872030. I gael rhagor o wybodaeth am Wythnos Addysg Oedolion, cliciwch YMA. _____________________________________________________________________________ Looking for family-friendly weekend activities this summer? There’s a variety of FREE family fun events at Llanover Hall and Severn Road Adult Centre in June, from Circus Skills to Lego Fun, Minecraft to Arts and Crafts, there’s something for both the kids and grown-ups! Llanover Hall, Saturday 15th June, 10am – 3pm: · Family Pottery Sessions · Bollywood Dance · Circus Skills · Willow Bird Feeders · Origami · Lego Fun · Minecraft · Kundalini Yoga for Adults · Get Set Sew! · Kids Yoga Taster · Drop-in and Draw · Piano Music Entertainment Severn Road Adult Centre, Saturday 22nd June, 10am – 3pm: · Lego Fun · Minecraft · Arts and Crafts · Games and Animation · Fun with Fabrics · African Hand Drumming · Games Programming · Microbit Robotics · Cake Decorating · Circus Skills Find out about all available activities and times HERE. To book call 02920 872030. Find out more about Adult Learners’ Week HERE.
Llanover Hall - Whitsun May Half Term Activities // Neuadd Llanofer - Gweithgareddau hanner tymor y Sulgwyn
17 May
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Neuadd Llanofer - Gweithgareddau hanner tymor y Sulgwyn Chwilio am weithgareddau i ddiddori’r plant dros hanner tymor mis Mai? Mae gennym lawer o bethau i’w cynnig yn Neuadd Llanofer gyda gweithdai am ddim ond £7.50 fesul sesiwn 2 awr! Dydd Mercher 29 Mai 10am-12pm Darlunio Manga (8+ oed) 10am-12pm Crochenwaith: Potiau Anifeiliaid Anwes (5-8 oed) 1pm-3pm Crochenwaith: Hud a Lledrith Anifeiliaid (8+ oed) 1pm-3pm Darlunio Cymeriadau Ciwt (5-8 oed) Dydd Iau 30 Mai 10am-12pm Crochenwaith Rhyfeddol Roald Dahl (8+ oed) 10am-12pm Lluniau Hynod o Fawr (5-8 oed) 1pm-3pm Paentio 3D Cwl (8+ oed) 1pm-3pm Crochenwaith Ffantastig Roald Dahl (5-8 oed) 1pm-3pm Creu a Dylunio Daliwr Breuddwydion (7+ oed) Dydd Gwener 31 Mai 10am-12pm Fframiau Lluniau Amryliw (8+ oed) 10am–12pm Crochenwaith Hudol Harry Potter (5-8 oed) 1pm-3pm Crochenwaith Bwystfilaidd Harry Potter (8+ oed) 1pm-3pm Fframiau Lluniau Blêr (5-8 oed) Bydd angen i blant sy’n aros am ginio gael eu goruchwylio gan oedolyn. I gadw lle i’ch plentyn ffoniwch 02920 872030. Am ragor o wybodaeth, ewch i www.caerdydd.gov.uk/dysgu _____________________________________________________________________________ Llanover Hall - Whitsun May Half Term Activities Looking for activities to keep the kids entertained this May half-term? There’s lots on offer at Llanover Hall with workshops for just £7.50 per 2 hour session! Wednesday 29th May 10am-12pm Pottery: Pet Pots (5-8yrs) 10am-12pm Manga Drawing (8yrs+) 1pm-3pm Pottery: Animal Magic (8yrs+) 1pm-3pm Cute Character Drawing (5-8yrs) Thursday 30th May 10am-12pm Larger than Life Pictures (5-8yrs) 10am-12pm Roald Dahl Inspired Marvellous Pottery (8yrs+) 1pm-3pm Cool 3D Painting (8yrs+) 1pm-3pm Roald Dahl Inspired Fantastic Pottery (5-8yrs) 1pm-3pm Make and Decorate your own Dreamcatcher (7yrs+) Friday 31st May 10am-12pm Tie Dye Dip Photo Frames (8yrs+) 10am–12pm Harry Potter Inspired Magical Pottery (5-8yrs) 1pm-3pm Scribbly Photo Frames (5-8yrs) 1pm-3pm Harry Potter Inspired Beastly Pottery (8yrs+) Please note children staying for lunch will need to be supervised by an adult. To book a place for your child call 02920 872030. For further information, please see www.cardiff.gov.uk/learn
Featured Training icon

Training & Events

10
10 Sep
LNST & OT Handwriting Motorway
Literacy
10
10 Sep
Maths Factor
The course comprises of 4 half day training sessions and regular in-school support from a Specialist Teacher over a term. It is designed for a school based teaching assistant and a group of identified pupils and will support the school to increase its capacity to teach pupils with numeracy difficulties in line with the National Numeracy Framework. Although the training sessions are for the teaching assistant who will be delivering the programme there is an expectation that a school based link teacher (SENCo or Maths Co-ordinator) attends the first session alongside the TA so that there is a clear understanding of what the requirements of the programme. (The link teacher does not have to book a place) The cost covers up to two TAs The Maths Factor handbook is free to SLA schools as a PDF via email. The cost of the PDF handbook via email for Cardiff non SLA schools is £50 and for out of county schools the cost is £100 Mae'r cwrs yn cynnwys 4 sesiwn hyfforddi (hanner diwrnod) a chymorth rheolaidd yn yr ysgol gan athro arbenigol dros gyfnod o dymor. Mae wedi'i gynllunio ar gyfer cynorthwywyr dysgu mewn ysgolion ynghyd a grwp o ddisgyblion a nodwyd. Bydd yr hyfforddiant hefyd yn cefnogi’r ysgol i gynyddu ei gallu i addysgu disgyblion ag anawsterau rhifedd yn unol â'r Fframwaith Rhifedd Cenedlaethol. Er bod y sesiynau hyfforddi ar gyfer y cynorthwyydd dysgu a fydd yn darparu'r rhaglen mae yna ddisgwyliad i athro cyswllt yn yr ysgol (CADY neu gydlynydd mathemateg) i fynychu'r sesiwn gyntaf wrth ochr y CD fel bod yna dealltwriaeth glir o beth yw gofynion y rhaglen. (Nid oes rhaid i'r athro cyswllt archebu lle). Mae'r gost yn cwmpasu hyd at ddau CD Mae llawlyfr Ffactor Mathemateg yn rhad ac am ddim i ysgolion SLA fel PDF drwy e-bost. Cost y llawlyfr PDF (drwy e-bost) i ysgolion sydd ddim yn rhan o SLA Caerdydd yw £50 a'r gost i ysgolion y tu allan i'r Sir yw £100.
16
16 Sep
E-Safety Training // Hyfforddiant E-ddiogelwch
• Rhoi gwybod i lywodraethwyr o’r materion e-ddiogelwch diweddaraf sy’n effeithio ar ysgolion • Rhoi gwybod i lywodraethwyr am y mesurau effeithiol y gall ysgolion eu cymryd i fynd i’r afael â materion e-ddiogelwch mewn ysgolion • Codi ymwybyddiaeth ymhlith llywodraethwyr o’r gwasanaethau y gall eu hysgol eu defnyddio i'w helpu gyda'u dull o weithredu e-ddiogelwch • Inform governors of the latest e-safety issues which are affecting schools • Inform governors of the effective measures schools can take to address e-safety issues in schools • Raise awareness among governors of the services their school can access to help them with their approach to e-safety
17
17 Sep
LNST Cardiff Literacy Intervention Programme (CLIP) - Reading
This course brings together the key aspects of the relevant LNST modules and gives school staff the skills they need to create, deliver and manage bespoke reading interventions for their primary-aged pupils, particularly those at Stage 2 of the Graduated Response. In line with the forthcoming ALN reforms, it is expected that the interventions are driven by the Teacher and supported by a suitably trained Teaching Assistant. Small group intervention should be followed up in the classroom. A maximum of 4 places can be booked; at least 1 Teacher/SENCo and ALNCo must attend. Following the training, there is an expectation that TAs deliver a small group intervention. The first half-day will outline the assessment, planning and teaching processes. The second half-day is a follow up sessions for attendees the CLIP Reading AND CLIP Writing Courses and will provide opportunities to analyse the data collected, address any issues that have arisen and share good practice. Mae'r cwrs hwn yn cysylltu'r elfennau allweddol o’r modiwlau LNST ac yn rhoi’r sgiliau perthnasol i staff sydd eu hangen arnynt i greu, cyflwyno a rheoli ymyraethau darllen pwrpasol ar gyfer eu disgyblion oed cynradd, yn enwedig y rheiny yng Ngham 2 yr ymateb graddedig. Yn unol â'r diwygiadau ADY sydd i ddod, disgwylir i'r ymyrraeth gael eu gyrru gan yr athro a'u cefnogi gan gynorthwyydd dysgu sydd wedi'i hyfforddi'n briodol. Dylid dilyn i fyny ar yr ymyrraeth grwp bach yn nol yn yr ystafell ddosbarth. Gellir archebu uchafswm o 4 lle; Rhaid i o leiaf 1 athro ac ALNCo fod yn bresennol. Yn dilyn yr hyfforddiant, mae disgwyl i CD ddarparu ymyriad grwp bach. Bydd yr hanner diwrnod cyntaf yn amlinellu'r prosesau asesu, cynllunio ac addysgu. Mae'r ail hanner diwrnod yn sesiwn dilynol ar gyfer y rhai sydd wedi mynychu’r cwrs ‘CLIP Reading’ a ‘CLIP Writing’ ac mi fydd yn cynnig cyfleoedd i ddadansoddi'r data a gesglir, mynd i'r afael ag unrhyw faterion sydd wedi codi a rhannu arfer da.
17
17 Sep
Maths Factor
The course comprises of 4 half day training sessions and regular in-school support from a Specialist Teacher over a term. It is designed for a school based teaching assistant and a group of identified pupils and will support the school to increase its capacity to teach pupils with numeracy difficulties in line with the National Numeracy Framework. Although the training sessions are for the teaching assistant who will be delivering the programme there is an expectation that a school based link teacher (SENCo or Maths Co-ordinator) attends the first session alongside the TA so that there is a clear understanding of what the requirements of the programme. (The link teacher does not have to book a place) The cost covers up to two TAs The Maths Factor handbook is free to SLA schools as a PDF via email. The cost of the PDF handbook via email for Cardiff non SLA schools is £50 and for out of county schools the cost is £100 Mae'r cwrs yn cynnwys 4 sesiwn hyfforddi (hanner diwrnod) a chymorth rheolaidd yn yr ysgol gan athro arbenigol dros gyfnod o dymor. Mae wedi'i gynllunio ar gyfer cynorthwywyr dysgu mewn ysgolion ynghyd a grwp o ddisgyblion a nodwyd. Bydd yr hyfforddiant hefyd yn cefnogi’r ysgol i gynyddu ei gallu i addysgu disgyblion ag anawsterau rhifedd yn unol â'r Fframwaith Rhifedd Cenedlaethol. Er bod y sesiynau hyfforddi ar gyfer y cynorthwyydd dysgu a fydd yn darparu'r rhaglen mae yna ddisgwyliad i athro cyswllt yn yr ysgol (CADY neu gydlynydd mathemateg) i fynychu'r sesiwn gyntaf wrth ochr y CD fel bod yna dealltwriaeth glir o beth yw gofynion y rhaglen. (Nid oes rhaid i'r athro cyswllt archebu lle). Mae'r gost yn cwmpasu hyd at ddau CD Mae llawlyfr Ffactor Mathemateg yn rhad ac am ddim i ysgolion SLA fel PDF drwy e-bost. Cost y llawlyfr PDF (drwy e-bost) i ysgolion sydd ddim yn rhan o SLA Caerdydd yw £50 a'r gost i ysgolion y tu allan i'r Sir yw £100.